ANBI-status

De Stichting Centrum Beeldende Kunst, handelend onder de naam Kunstenlab is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Donateurs van (culturele) ANBI's hebben een belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,50 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wilt u een donatie doen aan Kunstenlab, dat kan op NL86ABNA0409113778 t.n.v. Stichting Centrum Beeldende Kunst, met de vermelding 'Gift Kunstenlab'. U kunt te allen tijde contact opnemen met Mieke Conijn, directeur/bestuurder Kunstenlab. In verband met de nieuwe voorwaarden voor de ANBI-status moeten instellingen een aantal gegevens (doelstelling, beleid, financiële verantwoording) publiceren. Hier vindt u die gegevens.

De Raad van Toezicht van het Kunstenlab bestaat uit >>

Doelstellingen Kunstenlab
Vanuit onze passie voor de kunst ontwikkelen we actief initiatieven om de productie van kunst te bevorderen en (ook experimentele) kunst blijvend onder de aandacht van het publiek te brengen. We benutten zo onze centrale en bijzondere positie in Overijssel (en Oost-Nederland) om een breed publiek te betrekken bij hedendaagse beeldende kunst. Hiermee willen we bijdragen aan het collectieve besef hoe belangrijk kunst en cultuur is, en een samenleving stimuleren waarin de kunst én haar makers als vanzelfsprekende en essentiële onderdelen worden gewaardeerd.

Beleidsdoelstellingen De algemene doelstelling van het Kunstenlab is 'het bevorderen van het kunstklimaat'. Deze doelstelling heeft het Kunstenlab verder gespecificeerd en geconcretiseerd, op basis van de drie beleidsterreinen die we onderscheiden en die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

a. Participatiebeleid Doelstelling: het bereiken van een zo groot en breed mogelijk publiek en het stimuleren van de (kwaliteit van de) vraag.
b. Kunstbeleid Doelstelling: het bevorderen van (de kwaliteit van) het kunstaanbod, zowel in productie als in presentatie.
c. Kunstenaarsbeleid Doelstelling: het bevorderen van het vestigings-, productie- en afnameklimaat voor kunstenaars in Deventer en regio. De instrumenten die Kunstenlab ter beschikking zouden kunnen staan om de doelstelling op de verschillende beleidsterreinen na te streven, zijn in principe onuitputtelijk en flexibel. Jaarlijks worden de instrumenten die Kunstenlab inzet vastgelegd in een activiteitenplan.

Het beloningsbeleid, voor directie en medewerkers van het Kunstenlab, volgt de richtlijnen van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Officiële nummers Kunstenlab
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 007214790 Kamer van Koophandel: 41244601


Jaarverslag 2014Jaarrekening 2014